#
#
#

Konkurs Fotograficzny POKOLENIA

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym! Regulamin i karty zgłoszeń. Celem konkursu jest uchwycenie w kadrze więzi międzypokoleniowych zarówno w rodzinie jak i w wśród znajomych.

Regulamin Konkursu Fotograficznego „POKOLENIA”


1. Organizatorzy
Organizatorami konkursu fotograficznego „POKOLENIA” są Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach
. Regulamin niniejszego konkursu fotograficznego dostępny jest na stronie www.spp.pilchowice.pl oraz www.gok.pilchowice.pl . Wszelkie wątpliwości i pytania prosimy kierować na adres e-mailowy Anny Surdel – Prezes Stowarzyszenia Pilchowiczanie
Pilchowiczanom – annasurdel@o2.pl. Problemy techniczne związane z wymaganiami konkursowymi pomoże rozwiązać prowadzący zajęcia fotograficzne w Gminnym Ośrodku
Kultury - Andrzej Knapik andrasz68@gmail.com
 

2. Cel konkursu
Celem konkursu jest uchwycenie w kadrze więzi międzypokoleniowych zarówno w rodzinie jak i wśród znajomych, rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej formy
spędzania wolnego czasu oraz propagowanie sztuki fotografowania jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji
międzyludzkiej.
 

3. Uczestnicy
Konkurs jest zaadresowany do wszystkich zainteresowanych fotografowaniem.
Przewidziane są dwie kategorie wiekowe:
Kategoria I: uczniowie w wieku do 16 lat
Kategoria II: młodzież ponadgimnazjalna i osoby dorosłe.
 

4. Warunki przystąpienia do konkursu, wymagania dotyczące prac
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie mailem na adres annasurdel@o2.pl minimalnie dwu a maksymalnie czterech zdjęć w formacie JPG, o dłuższym boku minimum
2800 px. Do maila musi być dołączony skan wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa /wzór załącznik nr 2 do regulaminu/ oraz, dla osób niepełnoletnich, skan zgody rodziców /wzór załącznik nr 1 do regulaminu/.

Dopuszcza się przesłanie pocztą na adres Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom,
44-145 Pilchowice, ul. Dolna Wieś 2 lub wręczenie osobiście wypełnionych dokumentów – karty uczestnictwa i pisemnej zgody rodziców.

Nie będą brane pod uwagę prace bez wymaganego oświadczenia i wypełnionej karty uczestnictwa.
Prace konkursowe należy złożyć do 16 września 2017 r. , liczy się data otrzymania kompletu dokumentów przez Organizatorów.
Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Zgłoszenie prac na konkurs z podaniem danych osobowych uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz fotografii na stronach
internetowych Organizatorów i w mediach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 r. nr 1333 poz.8830).
 

5. Finał i rozstrzygnięcie konkursu
Rozwiązanie konkursu oraz wernisaż fotografii odbędzie się w czasie III Targów Wolnego Czasu w Zespole Szkół w Pilchowicach. Termin i miejsce wręczenia nagród zostaną podane
na stronie internetowej Organizatorów, z laureatami Organizatorzy skontaktują się osobiście. Oceny prac dokona jury składające się z minimum 3 osób. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę pomysłowość i artystyczne podejście do wykonanej fotografii, oryginalność, estetyka oraz jakość.

Jury może przyznać I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w każdej kategorii.

Decyzja jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyznania nagrody głównej bez podania przyczyny lub dokonania innego podziału nagród.
 

6. Postanowienia dodatkowe
Organizatorzy nie zwracają Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w konkursie.
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia zgłoszonego do konkursu lub osób fotografowanych w całości obciąża Uczestnika konkursu.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych zdjęć podczas wernisażu podsumowującego konkurs oraz na stronach internetowych
organizatorów i w mediach. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatorów.